COLABORACIÓN: As vantaxes fiscais dos/as traballadores/as con discapacidade

Se ben é certo que o mundo da discapacidade no eido laboral atopa unha forte confrontación debido ás dificultades de inserción da xente que adoece de minusvalías, tamén cómpre recordar que se veñen levando políticas que conducen a que iso non ocorra. E un dos instrumentos que utiliza o lexislador para conseguir iso é o dereito tributario. O xeito de facelo non é outro senón establecer unha serie de bonificacións fiscais para aqueles que perciban rendementos sendo persoas discapacitadas.

En consecuencia, a Lei 35/2006 do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas e de modificación parcial da Lei do imposto sobre sociedades, a Lei do imposto sobre a renda das persoas non residentes e da Lei do imposto sobre o patrimonio (en diante, LIRPF), desenvolvida polo Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e se modifica parcialmente o Regulamento de plans e fondos de pensións (en diante, RIRPF) marcan unha serie de vantaxes para os traballadores e traballadoras que acrediten un grao de minusvalía. O artigo 72 RIRPF explica que, para iso, ha de ser conseguida unha resolución ou certificación emitida pola Administración competente na valoración das discapacidades (as Comunidades Autónomas, o IMSERSO ou as Diputacións Forais no caso do País Basco).

Concretamente, os/as discapacitados/as que desenvolvan un traballo por conta allea e perciban rendementos do traballo poden minorar a diferenza entre ingresos e gastos deducibles, en troques de en 2.000 euros coma os demais, en 7.750 euros se teñen un grao de minusvalía igual ou superior ao 33 por cento, ou en 9.500 euros se teñen un grao de minusvalía igual ou superior ao 33 por cento e acreditan mobilidade reducida ou ben chegan a un grao igual ou superior ao 65 por cento (cfr. art. 19.2 f) LIRPF). Se, en cambio, o traballador percibe rendementos de actividades económicas (isto é, ten un negocio ou realiza actividades profesionais), poderá aplicar unha minoración de 3.500 ou 7.750 euros, respectivamente, nos mesmos supostos que antes (cfr. art. 32.2.1º b) LIRPF). Quizais esta diferenza entre rendementos por conta allea e rendementos de actividades económicas, que nun primeiro momento marxina estas últimas dándolles menos posibilidades de redución, atopa unha explicación coherente en que o/a traballador/a por conta propia dispón de máis posibilidades de deducir gastos cós outros.

Isto supón que as percepcións por cada un destes rendementos vense sensiblemente melloradas dende o punto de vista tributario segundo se o/a traballador/a ten discapacidade ou non. Quere dicir esta circunstancia que hai unha franxa de base impoñible que non tributa, xa que a mecánica do imposto permite non tela en conta, o que supón que quede exenta de tributar.

Con todo, unha vez calculada a base liquidable (é dicir, unha vez rematadas as operacións para determinar canta renda pondera para fixar a cota que habería que pagar de imposto sobre a renda), o artigo 60.1 LIRPF permite deducir unha cantidade denominada mínimo persoal e familiar. Esta contía adáptase segundo as circunstancias particulares de cada contribuínte e ten en conta, por exemplo, fillos a cargo ou maiores de 65 anos ao seu cargo. Se o/a contribuínte goza dunha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, poderá ver como o seu mínimo familiar e persoal ascende en 3.000 euros e 9.000 se ten ademais necesidade de terceiras persoas ou dificultades de mobilidade. Se aínda por riba chega ao 65 por cento ou máis de grao de minusvalía, o seu mínimo familiar e persoal sube neutros 3.000 euros máis, o que o eleva a 12.000. Isto implica que esas cantidades se detraen do que resultase para pagar polo imposte.

Estas medidas compleméntanse con outras que, aínda que non conten co aspecto laboral pretendido, si poden ser tidas en conta, como son as exencións das pensións non contributivas por minusvalía ou rendas de garantía básica de ingresos (cfr. art. 7 f) LIRPF) ou as pensións de incapacidade permanente absoluto ou grande invalidez (cfr. art. 7 v) LIRPF).

Dende unha óptica práctica, un/unha traballador/a con discapacidade vería como entre 3.000 e 12.000 euros da súa renda non tributaría e, a maiores, daquela que proveña de realizar un traballo ou dunha actividade económica ou profesional, vería como tampouco tributarían entre 3.500 e 9.500, dependendo dos casos.

Antes a comunicación á Administración tributaria da condición de discapacitado/a facíase mediante a presentación do modelo 030 cunha copia do certificado ou a resolución. Porén, dende que modificaron o formato dese modelo, non é posible facer esa comunicación, co que o mellor é incluír esta circunstancia directamente na declaración da renda e agardar a que requiran formalmente a presentación da acreditación do grao de minusvalía. Nese momento, xa gravarán ese dato na aplicación informática da Axencia Tributaria.

A razón de que fosen artillados estes beneficios fiscais, ao noso xuízo, pode atoparse en que a Administración prefire que un discapacitado estea activo e produza riqueza en vez de que permaneza pasivo e perciba unha pensión non contributiva cuxo importe anual, curiosamente, coincide máis ou menos coa media das cantidades que a LIRPF declara exentas adicionalmente para os discapacitados fronte aos demais contribuíntes.

Como conclusión, entendemos que as vantaxes fiscais que o lexislador outorga aos traballadores discapacitados supoñen un estímulo adecuado para que estes opten por desenvolver (ou, cando menos, intentar) unha vida laboral en troques de acudir ás axudas sociais ou pensións non contributivas. Agora ben, de nada serven se non existen suficientes contratacións de persoas con estas características nin se atreven a emprender unha actividade profesional ou negocio.

Autor

Víctor Andrés García Dopico, avogado.

dscn7208

Advertisements

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair / Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair / Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair / Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair / Cambiar )

Conectando a %s