Inclusión dos migrantes na educación (S3D)

Ola! O noso grupo de traballo S3D será o encargado de tratar a inclusión dos migrantes na educación. Empezando por enriba e indo de esquerda a dereita, somos: Pablo Rodríguez Roldán, Sandra Rey Méndez (Edición); Antonio Rico Álvarez (Coordinador), Alba Rodríguez Pérez (Actividades), Cristian Romero Rodríguez (Difusión) e Clara Rodríguez Rejes (Documentación).

Nos vindeiros meses tentaremos de mostrar o proceso de creación das bases dun protocolo de intervención para a chegada dun migrante nun centro educativo en Galicia. 

Para iso contaremos coa axuda e intervención de diferentes expertos en interculturalidade, representantes dos servizos psicopedagóxicos de varios centros educativos que nos contarán cómo traballan neste aspecto e o relevante punto de vista dos docentes encargados das clases de reforzo.

Ademáis, desarrollaremos diversas actividades co obxectivo de visibilizar os problemas cos que atópanse os migrantes ao acceder ao sistema educativo galego e presentaremos varios análisis cas posibles soluciones á estas dificultades.

GLOSARIO

Para analizar a situación da inclusión dos migrantes na educación galega, empregaremos as seguintes palabras chave:

1) Educación de calidade: aquela que permite que todos aprendan o que necesitan aprender, no momento oportuno da súa vida e das súas sociedades e en felicidade (Cecilia  Braslavsky, 2006). 

2) Educación inclusiva: “o proceso de identificar e responder á diversidade das necesidades de todos os estudantes a través da maior participación na aprendizaxe, as culturas e as comunidades, e reducindo a exclusión na educación. Involucra cambios e modificacións en contidos, aproximacións, estruturas e estratexias, cunha visión común que inclúe a todos os nenos e nenas do rango de idade apropiado e a convicción de que é a responsabilidade do sistema regular, educar a todos os nenos e nenas”.

Fonte: UNESCO

Baséase no principio de que cada persoa (neno/a, novo ou adulto) ten características, intereses, capacidades e necesidades de aprendizaxe distintos e deben ser os sistemas educativos os que estean deseñados tendo en conta a ampla diversidade de ditas características e necesidades.

Fonte:  https://www.unir.net/educacion/revista/educacion-inclusiva/ 

3) Inclusión social:  proceso mediante o cal se realizan esforzos para garantir a igualdade de oportunidades -que todos, independentemente da súa orixe, poidan alcanzar o seu máximo potencial na vida. Ditos esforzos inclúen políticas e accións que promoven a igualdade de acceso aos servizos (públicos) e posibilitan a participación cidadá nos procesos de toma de decisións que afectan as súas vidas. 

Fonte: https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-integration.html

É o proceso de mellorar os termos nos que os individuos e grupos participan na sociedade, mellorando a capacidade, as oportunidades e a dignidade dos desfavorecidos sobre a base da súa identidade.

Fonte:  https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion 

4)  Interculturalidade: Refírese á presenza e interacción equitativa de diversas culturas e á posibilidade de xerar expresións culturais compartidas, a través do diálogo e do respecto mutuo.

Fonte: Artigo 4.8 da Convención sobre a Protección e a Promoción da Diversidade das Expresións Culturais.

Fonte:  https://es.unesco.org/creativity/interculturalidad 

5) Migración: A migración é o traslado ou desprazamento da poboación dunha rexión a outra ou dun país a outro, co consecuente cambio de residencia; dito movemento constitúe un fenómeno xeográfico de relevante importancia no mundo.

Segundo o lugar do destino, a migración pode ser interna, cando se realiza dentro dun mesmo país; por exemplo, do campo á cidade (éxodo rural); e externa, cando se dá dun país a outro. Tanto no caso das migracións internas como as externas atopámonos cos aspectos de: inmigración e emigración.

Fonte:  https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/ 

6) Xenofobia: Toda distinción, exclusión, restrición ou preferencia baseada en motivos de raza, cor, liñaxe ou orixe nacional ou étnico que teña por obxecto ou por resultado anular ou menoscabar o recoñecemento, goce ou exercicio, en condicións de igualdade, dos dereitos humanos e liberdades fundamentais nas esferas política, económica, social, cultural ou en calquera outra esfera da vida pública. (Artigo 1.º de CERD)

Fonte: https://www.ucm.es/data/cont/docs/471-2013-11-05-xeno3.pdf 

7) Racismo: Exacerbación do sentido racial dun grupo étnico que adoita motivar a discriminación ou persecución doutro ou outros cos que convive. 

Fonte: RAE

8) Protocolo: Secuencia detallada dun proceso de actuación científica, técnica, médica, etc.

Fonte: RAE

Publicacións